پرینت

ترمیم و تعمیرات اساسی

خدمات مرمت و بازسازی این اطمینان را به مشتری می دهد که بعد از بازگشت قطعه به عملیات حداکثر ارزش افزوده را از فرایند ترمیم و تعمیرات ایجاد می کند.

تعمیر تجهیزات شما می­تواند در محل سایت شما و یا در شرکت ما انجام شود. پس از باز کردن قطعات و ارزیابی تجهیزات، ما گزارش کاملی از وضعیت دستگاه شما تهیه خواهیم کرد و به اطلاع شما می ­رسانیم. که این اطلاعات شامل:

  • شرایط عمومی تجهیزات
  • بررسی دقیق تمام نقاط بحرانی و تخریب شده و وضعیت آنها
  • فهرست قطعات مناسب برای استفاده مجدد و یا نوسازی
  • فهرست قطعاتی که باید تعویض شوند.
  • برآورد زمان و هزینه کار مورد نیاز بر روی تجهیزات