شروع پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

شروع پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
با توجه به رویکرد استراتژیک سازمان در بر پایی ساختاری جهت مدیریت اثربخش فرآیند های مدیریتی و عملیاتی سازمان، پروژه ی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 آغاز گردید.

 

هدف اصلی سازمان در پیاده سازی الزامات این استاندارد بین المللی، بهبود فرآیند های سازمان، درک بهتر خواسته های مشتریان و برآورده سازی الزامات و نیازمندی های ذینفعان سازمان می باشد. 
4 خرداد 1396