برگزیده شدن شرکت رای صنعت توس به عنوان واحد منتخب از جهت رعایت بهداشت فردی و حرفه ای در استان خراسان رضوی

شرکت رای صنعت توس به عنوان واحد منتخب از لحاظ رعایت بهداشت فردی و حرفه ای  ، توسط مرکز بهداشت استان خراسان رضوی در اردیبهشت ماه سال 1401 انتخاب گردید

لازم به ذکر است سرکار خانم طالبی نیز به عنوان کارشناس برگزیده بهداشت حرفه ای  در اردیبهشت ماه سال 1401 از سوی مرکز بهداشت استان خراسان رضوی انتخاب گردید.