شیر های تیغه ای اسلاری مدل RVG

معرفی

 

شــیرهای تیغــه ای ســری RVG به طــور خــاص بــرای کاربــرد در صنایــع دارای اسـلاری سـاینده و یـا خورنـده طراحـی شـده اند (قابـل اسـتفاده در صنایـع معدنـی، کاغذسـازی، خطـوط اتوماتیـک ریخته گـری، نیـروگاه بـرق، صنایـع شـن و ماسـه و ...).
ایـن شـیر از نـوع دو طرفـه (Bidirectional) و بــه صــورت قطــع و وصلــی (valve Off/On) بـا مجـرای کامـل اسـت. بدنـه ایـن شـیر توسـط دو اسـلیو لاسـتیکی از مسـیر حرکـت اسـلاری جـدا شـده و تحـت هیـچ شـرایطی بـا اسـلاری در تمـاس نیســت، در نتیجــه عمــر قطعــات فلــزی به طــرز چشــمگیری افزایــش مییابــد. به دلیــل طراحــی ِ خــاص ایــن شــیر، قطعــات در حــال حرکــت کمتریــن تمــاس را بـا یکدیگـر دارنـد و انبسـاط حرارتـی تاثیـری بـر عملکـرد آن نخواهـد داشـت. ایـن ویژگیهـا و اسـتفاده از آخریـن فرآیندهـای تولیـد، کیفیـت محصـول را بـه بالاتریـن حد ممکن میرساند.

فشار کاری

 

(Max Working Pressure. 10 bar (150 psi
(امکان تولید شیر با تحمل فشار بالاتر در صورت نیاز مشتری وجود دارد)

استاندارد فلنج ها

 

DIN PN 10, ANSI B 16.5 (Class 150)

تست و بازرسی


تمامی شیر های تولیدی قبل از ارسال به طور کامل (100%) در شرکت تست می شوند.

 • بازرسی نهایی (Final inspection) بر اساس استاندارد (ASME B 16.34)
 • تست نشتی بر اساس (API 598)

 

بدنه (Body)

 

 • ریخته گری یکپارچه
 • استحکام بالا
 • ماشین کاری دقیق محل نشست اسلیو
 • طراحی باز انتهای بدنه برای خروج اسلاری اضافه
 • امکان اضافه کردن محافظ پاشش و سیستم فلاشینگ 
 • چدن نشکن (0.7040)/استنلس استیل


تیغه (Gate)

 

 • پالیش کاری شده و دارای حداقل اصطکاک با تیغه برای کمک به کاهش  گشتاور مورد نیاز عملگر
 • آماده نصب تجهیزات پنومات
 • استنلس استیل (1.4301)، (1.4401)

 

اسلیوهای لاستیکی (Rubber Sleeves)

 • فرم هندسی خاص و طرح تو خالی
 • ترکیب شیمیایی منحصر به فرد
 • انعطاف پذیری حداکثری و در نتیجه کمک به کاهش نیروی لازم برای عبور تیغه از بین آن ها
 • طول عمر بالا
 • دارای هسته فلزی فنری
 • فشردگی کامل اسلیوها در هنگام باز بودن شیر و عدم وجود منفذ
 • جدا کردن کامل مسیر حرکت اسلاری از بدنه فلزی
 • تعویض آسان
 • لاستیک ضد سایش (Natural Rubber/EPDM)

 

پکینگ (Packing)

 

 • آب بندی مطمئن
 • کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • تعویض آسان
 • کمک به حرکت آسان تر تیغه
 • لاستیک ضد سایش (Natural Rubber/ EPDM)


یوک (Yoke)

 

 • استحکام بالا
 • امکان نصب تجهیزات پنوماتیک
 • امکان نصب تجهیزات موقعیت سنج
 • فولاد آلیاژی

 

عملگر ها (Actuators)

 

عملگر های استفاده شده در شیر های رای صنعت قابل تعویض هستند. نکته قابل توجه در این شیرها این است که بدون نیاز به تغییر در ساختار اصلی شیر و حتی زمانی که شیر در حال کار است می توان آن را از حالت پنومات به حالت دستی و یا بالعکس تبدیل نمود.


 

 (Dimensions (mm 

 DN 

I J H1 H ØG1
ØG
F1
 F E1   E D  C1  C  B  A2*   A1* GEAR
- 63  -  398  - 225 -  48 - 142 105 - 86  130 58 54 -  50
- 90 - 477  - 225 -  48 - 170 124 - 86 152 63 57 -  80
- 101 - 543  - 310 - 69 192 140 - 86 172 63  57 -  100
 - 129 -  697  -  310  - 69 263  175  86   238 70 63,5 - 150
 180 164  1040  859 300 400  88  69 335  335 205 165  165  290 81 76 FL0.4
200
180  208 1035  - 302 - 88  -  368  255  182  -  346 82 76 FL0.4 250
190  231  1211  -  302  - 88  456 280   164  395 90 82,5 FL0.4 300
 215  257  1398 -  450  - 88  511 325   168  -  450 90 82,5 FL0.4 350


 
 
 
 
 
 
 

 

 (Dimension (mm 

 DN 

I J H1 H ØG1
ØG
F1
 F E1   E D  C1  C  B  A2*   A1* GEAR
 206  105  98  295  - 225 -  47  - 147  105 - 100  144 60 54 -  50
 217  114  114  295  595  381  32               63 57 -  80
 278  150  138  405  774  464  50               63  57 -  100
 253  187  149  405  854  516  75               69 63,5 - 150
 424  219  229  622  1187  541  100               83 76 - 200
 557  292  229  622  1303  917  150               83 76 FL0.4 250
 683  323  419  991  1646  1245  200               90 82,5 FL0.4 300
 753  330  464  991  1721  1283  250               90 82,5 FL0.4 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Dimension (mm 

 DN 

I J H1 H ØG1
ØG
F1
 F E1   E D  C1  C  B  A2*   A1* GEAR
 206  105  98  295  - 225 -  47  - 147  105 - 100  144 60 54 -  50
 217  114  114  295  595  381  32               63 57 -  80
 278  150  138  405  774  464  50               63  57 -  100
 253  187  149  405  854  516  75               69 63,5 - 150
 424  219  229  622  1187  541  100               83 76 - 200
 557  292  229  622  1303  917  150               83 76 FL0.4 250
 683  323  419  991  1646  1245  200               90 82,5 FL0.4 300
 753  330  464  991  1721  1283  250               90 82,5 FL0.4 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Dimension (mm 

 DN 

I J H1 H ØG1
ØG
F1
 F E1   E D  C1  C  B  A2*   A1* GEAR
 206  105  98  295  - 225 -  47  - 147  105 - 100  144 60 54 -  50
 217  114  114  295  595  381  32               63 57 -  80
 278  150  138  405  774  464  50               63  57 -  100
 253  187  149  405  854  516  75               69 63,5 - 150
 424  219  229  622  1187  541  100               83 76 - 200
 557  292  229  622  1303  917  150               83 76 FL0.4 250
 683  323  419  991  1646  1245  200               90 82,5 FL0.4 300
 753  330  464  991  1721  1283  250               90 82,5 FL0.4 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d


 (Dimension (mm 

 DN 

I J H1 H ØG1
ØG
F1
 F E1   E D  C1  C  B  A2*   A1* GEAR
 206  105  98  295  - 225 -  47  - 147  105 - 100  144 60 54 -  50
 217  114  114  295  595  381  32               63 57 -  80
 278  150  138  405  774  464  50               63  57 -  100
 253  187  149  405  854  516  75               69 63,5 - 150
 424  219  229  622  1187  541  100               83 76 - 200
 557  292  229  622  1303  917  150               83 76 FL0.4 250
 683  323  419  991  1646  1245  200               90 82,5 FL0.4 300
 753  330  464  991  1721  1283  250               90 82,5 FL0.4 350
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Dimension (mm 

 DN 

I J H1 H ØG1
ØG
F1
 F E1   E D  C1  C  B  A2*   A1* GEAR
 206  105  98  295  - 225 -  47  - 147  105 - 100  144 60 54 -  50
 217  114  114  295  595  381  32               63 57 -  80
 278  150  138  405  774  464  50               63  57 -  100
 253  187  149  405  854  516  75               69 63,5 - 150
 424  219  229  622  1187  541  100               83 76 - 200
 557  292  229  622  1303  917  150               83 76 FL0.4 250
 683  323  419  991  1646  1245  200               90 82,5 FL0.4 300
 753  330  464  991  1721  1283  250               90 82,5 FL0.4 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Dimension (mm 

 DN 

I J H1 H ØG1
ØG
F1
 F E1   E D  C1  C  B  A2*   A1* GEAR
 206  105  98  295  - 225 -  47  - 147  105 - 100  144 60 54 -  50
 217  114  114  295  595  381  32               63 57 -  80
 278  150  138  405  774  464  50               63  57 -  100
 253  187  149  405  854  516  75               69 63,5 - 150
 424  219  229  622  1187  541  100               83 76 - 200
 557  292  229  622  1303  917  150               83 76 FL0.4 250
 683  323  419  991  1646  1245  200               90 82,5 FL0.4 300
 753  330  464  991  1721  1283  250               90 82,5 FL0.4 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Dimension (mm 

 DN 

I J H1 H ØG1
ØG
F1
 F E1   E D  C1  C  B  A2*   A1* GEAR
 206  105  98  295  - 225 -  47  - 147  105 - 100  144 60 54 -  50
 217  114  114  295  595  381  32               63 57 -  80
 278  150  138  405  774  464  50               63  57 -  100
 253  187  149  405  854  516  75               69 63,5 - 150
 424  219  229  622  1187  541  100               83 76 - 200
 557  292  229  622  1303  917  150               83 76 FL0.4 250
 683  323  419  991  1646  1245  200               90 82,5 FL0.4 300
 753  330  464  991  1721  1283  250               90 82,5 FL0.4 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Dimensions (mm 

 DN 

J
H
 G F   E D  C B  A2*  A1*  TM ØCYL
63 516  110 268 142 105 86 140  58 54 1/4" C100/80  50
90 562  110 268 170 124 86 155 63 57 1/4" C100/110  80
101 640 110 308 192 140 86 172 63 57  1/4" C100/130  100
 129 830 140 392 263 175  86 238  70 63,5 1/4"
C125/185 150
164  962 179 422 335 205 165 290 81 76 3/8" C160/240 200
208 1220 302  597 368  255   182 335  82 76 3/8" C200/290 250
231 1474 335 538 656  280  250 400  90 82,5 1/2" C200/345 300
257 1687 444  650 712  325   290 450 90 82,5 3/4" C200/395 350