بازدید ریاست محترم سازمان صمت از مجموعه کارخانجات شرکت رای صنعت توس

بازدید ریاست محترم سازمان صمت از مجموعه کارخانجات شرکت رای صنعت توس 
طی بازدیدی که توسط ریاست محترم سازمان سمت به همراه هیات همراه ایشان از مجموعه کارخانجات شرکت رای صنعت توس صورت پذیرفت.
آخرین دستاوردهای و برنامه استراتژیک و توسعه سازمان همچنین آحرین محصولات تولیدی رای صنعت به اطلاع ایشان رسانیده شد.
28 بهمن 1399