search

اخبار و رویدادها

    • مصاحبه با نشریه رسمی شرکت ملی صنایع مس ایران

      مصاحبه با نشریه رسمی شرکت ملی صنایع مس ایران

      در اولین نمایشگاه بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن از قطعات بسیاری با حضور قطعه ساز در کنار شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی قرار گرفت و به طور رسمی عرصه ای را برای نمایاندن اثرش یافت