ترمیم و تعمیرات اساسی

خدمات مرمت و بازسازی این اطمینان را به مشتری می دهد که بعد از بازگشت قطعه به عملیات حداکثر ارزش افزوده را از فرایند ترمیم و تعمیرات ایجاد می کند.

تعمیر تجهیزات شما می­تواند در محل سایت شما و یا در شرکت ما انجام شود. پس از باز کردن قطعات و ارزیابی تجهیزات، ما گزارش کاملی از وضعیت دستگاه شما تهیه خواهیم کرد و به اطلاع شما می ­رسانیم. که این اطلاعات شامل:

شرایط عمومی تجهیزات

بررسی دقیق تمام نقاط بحرانی و تخریب شده و وضعیت آنها
فهرست قطعات مناسب برای استفاده مجدد و یا نوسازی
فهرست قطعاتی که باید تعویض شوند.
برآورد زمان و هزینه کار مورد نیاز بر روی تجهیزات