افتخارات و گواهینامه ها

 • جهاد نصر سیرجان
  جهاد نصر سیرجان
 • ایزو 2015
  ایزو 2015
 • شرکت تولید برق شمس سرخس
  شرکت تولید برق شمس سرخس
 • گواهی تحقیق و توسعه
  گواهی تحقیق و توسعه
 • تقدیرنامه
  تقدیرنامه